Husbesiktningar är en konst

Fuktmätning

Vi vill att alla ska kunna bo i ett fuktskadefritt hus, för att nå dit så borde man gå tillbaka i tiden och ändra vissa byggnadssätt som ansågs rätt på den tiden. Vi vill inte påstå att allt vi gör idag är rätt men förhoppningsvis har tekniker och tänkande gått framåt mot ett sundare byggande.

De problem som kan uppstå i en främst gammal byggnad går att åtgärda, det handlar bara om att hitta problemet och åtgärda det. Det låter oftast lättare än det är att få fram vad som är orsaken till problemet.

Vi vill med tydliga rutiner upptäcka eventuella brister och orsakerna till dessa brister. När man vet vad det som orsakar den instängda lukten i källaren eller de svarta prickarna på undertaket på vinden så är det lättare att lämna ett bra åtgärdsförslag.

Vid en besiktning går vi igenom byggnadens konstruktioner för att utreda om det finns några fel och brister. Vi kan rekommendera entreprenörer som vi vet utför bra arbeten på det aktuella problemområdet. När vi lämnar åtgärdsförslag kan vi även lämna ungefärliga prisuppgifter på vad det skulle kosta att åtgärda problemen. Fördelen då är att ni kan lämna förslaget vidare till entreprenörer som i sin tur kan räkna på arbetet och att ni vet på ett ungefär vad slutsumman kommer att hamna på innan ni fått offerten.

Referenser

Villa,Fristad

Vanligt problem med mögel på råspont i en utomhusluftsventilerad vind.

Rekommenderad åtgärd:

Förstärkt frånluftsventilation i bostaden. Installera ångspärr i taket för att minimera ångtransporten till vinden. Sanera vinden med mögeldödande medel.

Alternativa åtgärder:

Fuktstyrd ventilation med fläkt på vinden som skapar övertryck i vindsutrymmet. Öka värmen i vindsutrymmet.

Åtgärder som inte skulle hjälpa:

“mögelstoppers”

Villa, Särö

Rekommenderad åtgärd:

Fasaden mot sydsidan skall efter att underlag om konstruktionslösning tagits fram, putsas om med puts enligt vad tillverkaren av murstenarna anger. Då skall även tätning mot fönsterbleck utföras på riktigt sätt.

Alternativa åtgärder:

Tilläggsisolera utanpå och applicera en ny fasadytskikt.